ศูนย์รับยื่น วีซ่าอังกฤษ VFS UK เปิดให้จองวันยื่นในวันเสาร์แล้ว

UK-Border

เพื่อเพิ่มความสะดวกให้กับผู้ยื่นวีซ่าอังกฤษ ทาง VFS-UK ซึ่งเป็นตัวแทนรับใบสมัครขอวีซ่า UK แทนสถานทูตอังกฤษ ได้เปิดให้บริการจองวันยื่นวีซ่าในวันเสาร์ (จากปกติ นัดหมายได้เฉพาะวันจันทร์ – ศุกร์) โดยคิดค่าธรรมเนียม 1500 บาท โดยผู้ที่ประสงค์จะยื่นวีซ่าในวันเสาร์จะต้องชำระเป็นเงินสดในวันยื่นวีซ่า

Advertisements